II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna
"Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność"

28 marca 2014 r., aula Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

8.00 - 8.40 - Rejestracja uczestników

8.40 - Uroczyste otwarcie Konferencji: Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. prof. UG Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Biologii UG, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

SESJA WYKŁADOWA I

(prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, czas wystąpień uwzględnia możliwość zadawania pytań i dyskusję)

9.00 - 10.00 - "Kształtowanie kompetencji w oparciu o gry"
Dr inż. Jan Zych, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Główna ścieżka rozwoju systemów kształcenia charakteryzuje się odejściem od nauczania werbalnego na rzecz kształcenia multimedialnego, spersonifikowanego, on-line, interaktywnego, wspomaganego symulatorami, a szczególności grami. Zaczyna odchodzić do lamusa era wykładów ex cathedra. Nie oznacza to rezygnacji z wykładowcy, wręcz przeciwnie - rola wykładowcy, moderatora, mistrza nabiera większego znaczenia niż dotychczas. Tłem prezentacji jest interaktywna gra poważna LEGION (ang. serious game) z elementami symulacji, z case-em dotyczącym katastrofy ekologicznej. Istotą prezentacji nie jest jednak gra czy granie, istotą prezentacji jest pokazanie w jaki sposób kształtuje się unikatowe kompetencje poprzez wykorzystanie mechanizmów growych.

10.10 - 11.40 - "Gamifikacja zajęć akademickich: kurs jako gra"  
Dr Michał Mochocki, dr Mikołaj Sobociński, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr hab. inż. Mikołaj Morzy, Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej

Gamifikacja przedmiotów kursowych na przykładach zajęć prowadzonych w Bydgoszczy i Poznaniu. Jak zaprojektować kurs, aby stworzyć przestrzeń edukacyjną działającą jak gra i zachęcającą studentów do strategicznego podejścia? Jak zwiększyć zaangażowanie, efektywność i pozytywne nastawienie studentów do procesu uczenia się? Porażki i sukcesy prowadzących zajęcia zgrywalizowane. Opinie studentów. Wykłady w formie „case study”.

11.40 - 12.00 - Przerwa kawowa

IDEATORIUM

(prowadzący: dr inż. Jan Zych)

9.00 - 10.00 - Krótkie prezentacje uczestników Konferencji
Krótkie (3-minutowe) prezentacje metod i sposobów na prowadzenie zajęć akademickich przez uczestników Konferencji. Wystąpienia typu „elevator pitch”. Ideatorium umożliwia czerpanie inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami Konferencji.

 1. "Forget the box” - garść dobrych praktyk z Finlandii" - mgr Katarzyna Grzesiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. "Nauczyciel akademicki coachem?" - mgr Piotr Dubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. "Socjologia - My i Oni. Prezentacja zajęć zrealizowanych w oparciu o debatę oxfordzką i projektowanie gier" - dr Małgorzata Dmochowska, Uniwersytet w Białymstoku
 4. "Efekt zgubionej rękawiczki. Wokół problemu komunikacji w dydaktyce akademickiej" - dr Katarzyna Jarkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie
 5. "Po co mam iść na wykład, jeżeli mogę skorzystać z gotowych skryptów?" - mgr Przemysław Ciesielski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. "Jak zachęcić studentów do czytania książek?" - dr Tomasz Kamiński, Uniwersytet Łódzki
 7. "Gra oparta na drzewie decyzyjnym" - mgr Tomasz Pisarek, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 8. "Blogosfera i social media - pożeracze czasu, czy nowe pomoce dydaktyczne?" - mgr Martyna Franczuk, Gdański Uniwersytet Medyczny
 9. "Wiki jako alternatywa do platform e-learningu" - dr hab. prof. UAM Borys Wróbel, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 10. "Narzędzia usprawniające pracę dydaktyka" - mgr Daria Czaplejewicz, Uniwersytet Gdański
 11. "Uczmy tworzyć gry" - dr Piotr Kowzan, mgr Magdalena Prusinowska, mgr Małgorzata Zielińska, Uniwersytet Gdański
 12. "Technologia radia programowalnego w procesie kształcenia studentów ICT" - mgr Przemysław Gilski, Politechnika Gdańska
 13. "Propozycje działań związanych z animacją społeczno-kulturalną w edukacji wyższej. Punkt widzenia studentów" - Tomasz Łaszczewski, Uniwersytet Łódzki
 14. "Dydaktyka na studiach III stopnia - okiem biologa, sercem pedagoga" - dr hab. prof. UW Ligia Tuszyńska, Uniwersytet Warszawski

13.00 - 13.45 - Przerwa na lunch

DEBATY

(prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, debaty polegają na wymianie poglądów na zaproponowane tematy oraz zdawaniu pytań przez uczestników i odpowiedziach ekspertów)

13.45 - 14.30 - 100 pytań do... eksperta. "Zagadnienia prawa autorskiego w kontekście dydaktyki akademickiej"
W roli eksperta: dr Maciej Barczewski, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu przy tworzeniu prezentacji multimedialnych/materiałów dla studentów. Wolne licencje. Dzielenie się materiałami źródłowymi ze studentami. Powielanie i rozpowszechnianie fragmentów podręczników. Plagiat: definicja, zakres odpowiedzialności studenta i opiekuna.

14.30 - 15.30 - "Testomania" - debata o sposobach egzaminowania w kontekście weryfikacji efektów kształcenia.

Forma egzaminu a efekty kształcenia. Wady i zalety testów pisemnych zamkniętych i otwartych, praktycznych, ustnych, z wyposażeniem. Problem oceny zadań testowych otwartych (problemowych) i ustnych. Wady i zalety egzaminu umożliwiającego korzystanie ze źródeł.

15.30 - 15.45 - Przerwa kawowa

SESJA WYKŁADOWA II

(prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, czas wystąpień uwzględnia możliwość zadawania pytań i dyskusję)

15.45 - 16.45 - "Metoda 'Questioning the author (QtA)'. Strategia wyprzedzająca"  
Dr Eliza Rybska, Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Metoda „Questioning the author” (QtA) wykorzystuje modelowanie dialogów w grupie seminaryjnej / wykładowej / ćwiczeniowej. Pytania QtA weryfikują rozumienie zjawisk, pomagają w odkrywaniu ich znaczenia, dążeniu do rozumienia procesu, a tym samym rozwijają myślenie. Metoda QtA nie deprecjonuje błędów, nieprawidłowa odpowiedź stanowi punkt wyjścia do dyskusji. Studenci podkreślają, że na zajęciach prowadzonych tą metodą nie boją się pytać. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród uczestników zdecydowanie wzrosły umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Istotą kształcenia wyprzedzającego jest aktywne organizowanie wiedzy w procesie samodzielnego zbierania informacji, ich przetwarzania i wykorzystywania. Zajęcia składać się będą z 4 etapów. Strategia ta opiera się na odwróceniu ról, w którym student staje się odpowiedzialny za własne kształcenie.

16.45 - 17.45 - "Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie" czyli niestandardowy wykład standardowy oraz standardowy wykład niestandardowy.
Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, dr Wojciech Glac, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

17.45 - 18.00 - Podsumowanie Konferencji - prowadzący poszczególne sesje prezentują wnioski, uwagi, rekomendacje. Wręczenie zaświadczeń uczestnictwa. Zamknięcie konferencji.

© Ideatorium - Konferencja Dydaktyki Akademickiej